Athletics Girls Basketball

november

09nov4:30 pmGirls Basketball @ Home vs. West J C/JV/V

10nov6:00 pmGirls Basketball @ Idaho Falls C/JV (same time) V

14nov4:30 pmGirls Basketball @ Home vs North Fremont C/JV/V

15nov4:30 pmGirls Basketball @ Home vs Rire C/JV/V

20nov4:30 pmGirls Basketball @ Firth C/JV/V

27nov4:30 pmGirls Basketball @ North Fremont C/JV/V

29nov4:30 pmGirls Basketball @ Rire C/JV/V

december

01dec4:30 pmGirls Basketball @ Snake River C/JV/V

08dec4:30 pmGirls Basketball @ West J C/JV/V

11dec4:30 pmGirls Basketball @ Home vs Snake River C/JV/V

13dec4:30 pmGirls Basketball @ Home vs Firth C/JV/V

15dec4:30 pmGirls Basketball @ Home vs Idaho Falls C/JV/V

january

05jan4:30 pmGirls Basketball @ Home vs Jackson C/JV/V

09jan4:30 pmGirls Basketball @ Sugar C/JV/V

11jan4:30 pmGirls Basketball @ Jackson C/JV/V

17jan4:30 pmGirls Basketball @ Home vs South Fremont C/JV/V

19jan4:30 pmGirls Basketball @ Home vs Sugar C/JV/V

25jan4:30 pmGirls Basketball @ South Fremont C/JV/V